תקנון אתר  Evejewelry.studio .il

הגדרות:

בתקנון זה יהיה למונחים הבאים הפרוש המפורט להלן, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת במפורש:

"האתר" – אתר האינטרנט של Evejewelry.studio

"  החברה" – ח.פ . 025725052  אשר כתובתה הרשומה חולון ההסתדרות 163 

"הלקוח" – גולש באתר ובכלל זה גולש אשר הזמין את מוצרים באתר;

"פעולה" – כל פעולה באתר הינה שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה.

כל פעולה באמצעות אתר  Evejewelry.studio כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין  Evejewelry.studio

הוראות כלליות 

באתר תכשיטים בעבודת יד העשויים מפולימר קליי, לעיתים בשילוב ציפוי רזין, משולב בחרוזים, אבני חן, אביזרים מצופה זהב.
קולקציית הפנינים עשוייה מפנינים מתורבתות ואבני חן
קיימת אפשרות שהתכשיט יהיה שונה מעט מהתמונות שמופיעות באתר.

 

אחריות תכשיטים

לכל תכשיט ניתנת אחריות של חודשיים (2 חודשים) בכפוף להקפדה על הוראות השימוש והטיפול בתכשיט.

לא תינתן  אחריות על אבדה או גניבה של מוצר שנשלח ליעדו עם תעודת משלוח תקנית.

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ורכישת תכשיטים ואביזרי אופנה, לפי העניין, והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות אימייל shif.bit@gmail.com

ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולהפך.

ג. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד ולהפך.

ד. תקנון זה הינו הבסיס המשפטי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין  הלקוח. הוראות תקנון זה  יחולו על כל שימוש ו/ או רכישה שייעשו על ידי הלקוחות באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל טענה מול האתר ו/או החברה.

ה.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר מהווה הצהרה כי הלקוח קרא את התקנון והסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, כאשר התקנון הקובע הינו התקנון העדכני המוצג באתר בעת יום ביצוע ההזמנה (כהגדרתו לעיל).

ז. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. מובהר ומוסכם כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

ח. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

ט. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

י. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

יא. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות ולכוונת הלקוח.

יב. באתר החברה עשויים להופיע קישורים
(links) לאתרים אחרים, ישראליים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש. כמו-כן, החברה לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים אליהם ישנם קישורים.

יג. כל ראש הטופס מבצע פעולה באתר 
Evejewelry.studio מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.

תנאים מוקדמים לשימוש באתר וביצוע הזמנה:

לקוח רשאי להשתתף ברכישת המוצרים באמצעות האתר בכפוף למילוי הפרטים המפורטים להלן:

א. הלקוח כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או כל אדם שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו בשימושו באתר הצהרה כי קיבל את אישור האפוטרופוס.

ב. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

ג. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מלהשתתף בפעילות האתר באמצעות חסימות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • לקוח אשר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
 • לקוח אשר מסר בעת ההרשמה/ ואו לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
 • לקוח אשר הפר תנאי מתנאי התקנון.
 • לקוח אשר ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו.

רישום לאתר וביצוע הזמנה

א. טרם ביצוע הזמנה באתר על  הלקוח להירשם לאתר באמצעות טופס הרישום. על הלקוח להקליד פרטים כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים נוספים ככל שיידרשו. הרישום הוא חד פעמי ואישי, לאחריו ניתן לבצע הזמנה ע"י הזנת שם משתמש וסיסמה.

ב. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.

ג. רכישת מוצרים תתבצע רק על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

ד. ביצוע הזמנה מותנה באישור של חברת האשראי ו/או חשבון פייפאל

 (PayPal) לעסקה. מרגע מתן האישור תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה.

ה. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות.

ו. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ז. באם עסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, הלקוח יקבל הודעה מתאימה ויידרש לעדכן אמצעי תשלום חדש וככל שאמצעי התשלום החדש יאושר (כאמור לעיל) אזי ההזמנה לא תבוטל וללקוח לא תהא כל טענה נגד החברה. 

ח. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ במועד ההזמנה. מובהר ומודגש כי גם במקרה בו לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ו/או במקרה בו המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג', כל זאת  בכפוף לכך שהחברה תשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לחברה ו/או תבטל החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה

וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

ט. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפיי החברה.

מדיניות משלוחים

א. שליחויות יסופקו על ידי צד שלישי שהחברה בחרה לעבוד עמה (להלן: "חברת השליחויות") או על ידי דואר ישראל או בנקודת האיסוף ההסתדרות 163 חולון.

ב. המשלוחים הם חינם מעל קנייה של 180 ₪ באזורי החלוקה המפורטים באתר, כאשר ביחס לאזורי החלוקה הנוספים יתווסף למחיר תמורת המוצרים תשלום בסכום הנקוב במחירון השליחויות שיפורסם באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את המחירון מעת לעת.

ג. זמן האספקה של מוצרי החברה (להלן: "זמן האספקה") לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח הינו עד7 מי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ומעמד החיוב. קבלה דיגיטלית תשלח במייל או בהודעת טקסט.

ד. זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 18:00.

ה. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
 2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
 3. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 4. מסיבה הקשורה עם חברת השליחות.

ו. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

ז. לקוחות אשר איתם מתואם חלון שעות לקבלת המשלוח (בעת מילוי טופס ההזמנה): במידה והמשלוח הגיע ליעדו המבוקש במועד האספקה שתואם ולא תהיה נוכחות ביעד המבוקש, נציג חברת השליחויות יחזיר את המוצרים למחסני החברה ויתואם עם הלקוח מועד אספקה חדש. שליחות חוזרת במקרה כזה כרוכה בתשלום בהתאם למחירון השליחויות באתר. הזמן האספקה החדש במקרה כזה ייחשב ממועד תאום המועד החדש.

ח. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה יתאפשר באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות וזאת בתוך שעה ממועד סיום ההזמנה, ובשעות הפעילות של שירות הלקוחות.

ט. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח  ו/או דואר ישראל, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוחה במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוחה לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

י. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, ו/או בעת ליקוט ההזמנה התברר כי קיים חוסר במלאי במוצרים באתר, החברה תשלח ללקוחה הודעת דוא"ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והלקוחה לא תחויב בגין הפריטים שחסרים. ייתכנו מקרים בהם מוצרים המופיעים באתר אזלו מן המלאי ולא ניתן יהיה לרוכשם.

יא. מוצר שאינו במלאי ושהזמנתו אושרה בצירוף עדכון לגבי אי הימצאותו במלאי והצורך בהכנתו, יישלח באמצעות שליח תוך 10 ימי עסקים מיום הרכישה ומעמד החיוב.

יב. מוצר בהזמנה אישית, יישלח באמצעות שליח תוך 12 ימי עסקים מיום הרכישה ומעמד החיוב.

יג.פריט שהוזמן בטעות ונשלח למזמינה יחויב בעלות השילוח גם במידה ויוחזר.

יד. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

טו. מוצר שאינו במלאי ושהזמנתו אושרה בצירוף עדכון לגבי אי הימצאותו במלאי והצורך בהכנתו, יישלח באמצעות שליח תוך 10 ימי עסקים מיום הרכישה ומעמד החיוב. 

מוצר בהזמנה אישית, יישלח באמצעות שליח תוך 12 ימי עסקים מיום הרכישה ומעמד החיוב.

ייתכנו מקרים בהם מוצרים המופיעים באתר אזלו מן המלאי ולא ניתן יהיה לרוכשם.

פריט שהוזמן בטעות ונשלח למזמינה יחויב בעלות השילוח גם במידה ויוחזר.

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

א. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

ב. אם יתגלה כי הלקוחה הזינה פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה;

ג. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;

ד. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;

ה. כאשר הלקוחה חבה חוב כספי לאתר ו/או לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו;

ו. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;

ז. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;

ח. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;

ט. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוחה).

י. כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

יא. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יב. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוחות בדוא"ל או טלפונית על פי הנתונים שצוינו בדף ההרשמה.

יג. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש, אלא באישור מראש של החברה.

יד. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח יזוכה הלקוח אך ורק לאחר קבלת הסחורה על ידי החברה.

טו. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הלקוח בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר עם תג פריט, ואזיקון באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

טז. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 48 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

יז. מובהר ומוסכם כי פריטים הנמכרים בהנחה ניתנים להחלפה תוך 4 ימים בלבד ממועד אספקת ההזמנה.

יח. במידה והמזמין אינו מרוצה מן המוצר ומעוניין להחזירו, עליו לשלוח מייל לכתובת האימייל של החברה

 shif.bit@gmail.com ולקבל אישור להחזרת המוצר. על המזמין לפרט במייל את סיבת אי שביעות רצונו מן המוצר. החברה מתחייבת לספק מענה הולם ומהיר למזמין. 

ללקוח ניתנת האפשרות להחזיר את המוצר עצמו לחברה בכתובת ההסתדרות 163 חולון.

אחריות כללית בגין פעילות החברה

א.  החברה ו/או ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת תביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה

ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט/מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ד. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך מוצר וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה או כל שימוש שלא לצורך במוצרים.

 ו. החברה תעשה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

ז. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי  לקוחות באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

ח. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

ט. הוראות תקנון זה, אחריות והתחייבויות החברה מכוחו לא יחולו כל אימת שמדובר בלקוח הרוכש מוצרים לצורך הפצתם ו/או מכירתם באופן מסחרי וכן כלפיי צד שלישי המקבל בתמורה או שלא בתמורה את המוצרים מלקוח (כהגדרתו לעיל).  

י. ניתן להחזיר או להחליף מוצר עד 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

כל החזרה או החלפה של מוצר שנרכש באתר תחויב בעלות של 20 ₪ על המשלוח.

החזר כספי יבוצע רק לאחר שהמוצר שנרכש חוזר אלינו. לאחר קבלת המוצר במצב תקין, כפי שנשלח, יועבר הזיכוי הכספי, בניכוי עלות ביטול עסקה, לחשבון הבנק ממנו בוצע התשלום. עלות ביטול עסקה היא 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנרכש ב-SALE  רק עד 4 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר.

לא ניתן להחליף או להחזיר תכשיטים בהזמנה אישית.

מוצר להחזרה או להחלפה יתקבל רק במידה והוחזר, בכפוף לתנאים שהוזכרו, כשהוא באריזתו המקורית (קופסה ושקית מקוריות) וללא סימני שימוש.

בהחזרה/החלפה, יש לצרף פתק ובו יש לציין:

 • שם מלא

 • מס' הזמנה 

  • את שם הפריט אותו תבקשו להחליף בפריט שנרכש והוחזר ואת המידה.

 פרסומות באתר 

א. כאמור, אין החברה אחראית לתכנים המפורסמים באתרים אחרים להם קיימים קישורים לאתר.

ב. החברה תהיה רשאית לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכו'. הלקוח מסכים כי לחברה עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק עם רישומו באתר הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. הכל בתנאי שהלקוח אישר לחברה לשלוח לו מסרים פרסומיים כנ"ל ע"י שליחת דואר אלקטרוני לחברה בו הוא מודיע על רצונו לקבל מסרים כאלה.

ג. עם רישומו לאתר מאשר הלקוח לחברה לשלוח אליו דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי כולל שליחת הודעות טקסט למכשיר הנייד שלו ללא כל עלות מצדו.

ד.בהתאם לחוק הספאם החדש , הלקוח יוכל לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה ו/או ע"י שליחת פקס ו/או הודעת דואר אלקטרוני לכתובת החברה. shif.bit@gmail.com 

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה(אם תינתן).

ה. השם וכן שם המתחם של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב 

ו. ככל שיש סמני מסחר(לרבות תמונות וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

ז. כל התוכן המילולי, אייקונים כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה או לצדדים שלישיים אחרים .

שונות:

פרשנות ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים. סמכות שיפוט מקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב. יודגש כי במידה ותעלה טענת תביעה מטעם לקוח כנגד החברה  בגין רכישת באתר, גבולותיה יהיו עד לגובה ההזמנה הספציפית של הלקוח.

שמירה על סודיות

א. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.

ב. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

ג. החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.

ד. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיה מרצונה החופשי. ידוע לה כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד.

ה. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

ו. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המותגים והמוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). הסכים חבר מועדון לקבלת דיוור, או לא הודיע על סירובו לקבלת דיוור, רשאי הוא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

ז. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.:הה